Vier leden van het verantwoordingsorgaan (VO) van SPUN worden per 1 februari 2019 herbenoemd. Hun huidige zittingstermijn loopt op die datum af, maar zij hadden zich alle vier herkiesbaar gesteld. Daarmee waarborgen zij de continuïteit binnen het VO van SPUN voor de korte tijd die het in liquidatie zijnde fonds nog zal bestaan.

De vacatures in het VO zijn vermeld in het SPUN Info bulletin dat alle deelnemers in november hebben ontvangen. Omdat geen andere kandidaten zich binnen de gestelde termijn hebben gemeld voor de vacatures, zijn verkiezingen niet aan de orde. Hierdoor kunnen de vier herkiesbare leden worden herbenoemd. Dit zijn Jan Schokker namens de werkgevers, Kahri Bulut en Nico Verschuren namens de actieve deelnemers en Herman van der Tuuk namens de pensioengerechtigden.

Het VO controleert het beleid van het bestuur en adviseert het bestuur over belangrijke onderwerpen. Zo is het VO intensief betrokken geweest bij de toekomstverkenning van SPUN en heeft het VO in november een positief advies uitgebracht over het naar PGB overdragen van de opgebouwde pensioenen en de liquidatie van SPUN.