Alle deelnemers van SPUN krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 een verhoging van hun pensioenuitkering of – aanspraken met 4%. Dit is het eerste deel van de extra verhoging die de deelnemers krijgen als gevolg van het positieve verschil in dekkingsgraad tussen SPUN en Pensioenfonds PGB bij de overgang van de pensioenen. Het eventueel resterende tweede deel van de vergoeding wordt toegekend na afronding van de liquidatie van SPUN.
Dit zal naar verwachting voor het eind van 2019 zijn.

De hoogte van het eerste deel van de extra verhoging is door SPUN voorzichtig vastgesteld omdat het liquidatieproces nog loopt. Tevens heeft het bestuur van SPUN in haar overwegingen meegenomen dat de SPUN-deelnemers begin dit jaar al een toeslag van circa 1% hebben ontvangen, terwijl Pensioenfonds PGB de pensioenen toen niet heeft geïndexeerd. Hierdoor werd het dekkingsgraadverschil iets kleiner.

De pensioengerechtigden krijgen de 4% als eerste deel van de extra verhoging voor het eerst bijgeschreven in hun pensioenuitkering in juni 2019. De nabetaling over de maanden april 2019 en mei 2019 wordt ook in juni 2019 uitgekeerd. De actieve en gewezen deelnemers zien de verhoging van 4% terug in de informatie die ze later krijgen over de hoogte van hun aanspraken.

Komende communicatie over je pensioen
In de nieuwsbrief van februari 2019 hebben we een overzicht gegeven van de informatie die de deelnemers nog ontvangen. De werkzaamheden rond het overbrengen van de gegevens van de deelnemers van SPUN naar de administratie van Pensioenfonds PGB zijn inmiddels flink gevorderd, maar er moet nog het nodige gebeuren. We hebben hierbij te maken met externe partijen en wettelijke termijnen. Op dit moment, kunnen we globaal de volgende planning geven:

UPO per 1-1-2019: in de zomer van 2019. Dit is het wettelijke verplichte jaarlijkse pensioenoverzicht, dat je dit keer nog krijgt van SPUN. De waarde hiervan is nu beperkt omdat dit overzicht niet de aanspraken bevat zoals die per 1 april 2019 zijn overgedragen aan Pensioenfonds PGB. Dit UPO bevat de toeslag die je per 1 januari 2019 hebt ontvangen.

Stop UPO van SPUN: in het najaar van 2019
Hierin staat hoeveel pensioen SPUN voor jou heeft overgedragen aan Pensioenfonds PGB. Bij dit Stop UPO zit een begeleidende brief met informatie over eventuele aan jou toekomende bijzondere rechten en het eerdergenoemde eerste deel van de extra verhoging vanwege het verschil in dekkingsgraad.

 Welkomstbrief PGB: enkele weken na het Stop UPO van SPUN
Hierin staat hoeveel pensioen Pensioenfonds PGB voor jou heeft ontvangen van SPUN. Je kunt de informatie in deze welkomstbrief vergelijken met de informatie in het Stop UPO van SPUN en de begeleidende brief.

Slotbrief van SPUN: in het vierde kwartaal van 2019
Hiervoor dient de liquidatie van SPUN wel volledig te zijn afgerond. In deze brief staat de hoogte van het eventueel resterende tweede deel van de eenmalige verhoging voor alle SPUN-deelnemers.

Als je vragen hebt
Als je vragen hebt over dit bericht of over je pensioen, kun je contact opnemen met de klantenservice van Pensioenfonds PGB.
E-mail: ks@pensioenfondspgb.nl, telefoon (van 08.00 – 17.00 uur): 020 – 541 82 00. De medewerkers helpen je graag.