Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht. Tevens is het Verantwoordingsorgaan bevoegd een oordeel te geven over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, in het jaarverslag van het fonds opgenomen.

Tevens krijgt het Verantwoordingsorgaan de gelegenheid advies uit te brengen over zaken als het beloningsbeleid, het intern toezicht, het communicatiebeleid en de interne klachten- en geschillenprocedure. Het Verantwoordingsorgaan mag ook adviseren over gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen door het fonds en over zaken als liquidatie, fusie of splitsing van het fonds. Verder mag het Verantwoordingsorgaan adviseren over de profielschets en de benoeming van de leden van de Visitatiecommissie.

Per 1 februari 2015 heeft SPUN een nieuw Verantwoordingsorgaan. Het bestaat uit zeven leden. Drie leden namens de actieve deelnemers, twee namens de pensioengerechtigden en twee namens de werkgevers. De benoeming van leden namens actieve deelnemers en pensioengerechtigden vindt plaats op basis van verkiezingen. De werkgeversleden worden door de werkgevers zelf benoemd.

De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan ziet er als volgt uit:

  •  N. Verschuren (namens actieven)
  •  K. Bulut (namens actieven)
  •  E. Schipper (namens actieven)
  •  H. van der Tuuk (namens pensioengerechtigden)
  •  H. Rakhorst (namens pensioengerechtigden)
  •  J. Schokker (namens werkgever UNL)
  •  I. de Moor (namens werkgever ETC Almelo)

Klik hier om het reglement van het Verantwoordingsorgaan te downloaden.
Klik hier om het Verkiezingsreglement van het Verantwoordingsorgaan te downloaden.