Op vrijdag 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet regelt de bescherming van de rechten van personen bij het verwerken van persoonsgegevens. SPUN en haar administrateur AZL beheren en verwerken persoonlijke gegevens van de actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds. In dit bericht gaan we in op wat de nieuwe wet betekent.

De AVG is een wet die in alle Europese lidstaten geldt. De Engelse naam is General Data Protection Regulation. De AVG vervangt onze Wet bescherming persoonsgegevens, die stamt uit 1995 toen internet nog in de kinderschoenen stond. Omdat binnen de EU steeds meer digitale uitwisseling van persoonsgegevens plaatsvindt, wordt de huidige wet- en regelgeving aangescherpt. Er zal strak toezicht worden gehouden of organisaties voldoen aan de nieuwe wetgeving. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan bij overtreding van de regels forse boetes opleggen.

Grote zorgvuldigheid
Als pensioenfonds beschikken wij over veel gegevens van onze deelnemers. Die zijn opgeslagen in de systemen van onze administrateur AZL. Naast naam, adres en BSN-nummer, hebben we onder andere salarisgegevens en ook bijvoorbeeld informatie of er een partner is of een ex-partner. Die gegevens hebben we nodig om nauwkeurig je pensioen te kunnen berekenen en te administreren. Uiteraard dienen we die gegevens met de grootste zorgvuldigheid te behandelen. Dat deden we al en dat blijven we doen. De regels daarvoor worden nu aangescherpt en burgers hebben meer rechten wat de privacy van hun persoonsgegevens betreft.

Privacy statement
Onder de AVG hebben wij de plicht je te informeren wat we met je persoonsgegevens doen. We hebben daarvoor een speciaal document opgesteld. Dat heet een privacy statement. We hebben het op de website geplaatst. Onderaan dit artikel vind je rechtstreekse links naar het privacy statement.

Overeenkomsten met samenwerkingspartners
Niet alleen wij maar ook onze samenwerkingspartners moeten zich aan de AVG houden. Naast onze administrateur AZL zijn er nog andere adviseurs en dienstverleners die werken met gegevens van onze deelnemers zoals de actuaris die pensioenberekeningen maakt. Met deze partijen worden overeenkomsten gesloten waarin precies wordt vastgelegd en wat zij met de gegevens doen. Alles is erop gericht dat persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.

Rechten van personen
Onder de AVG hebben individuele personen meer rechten als het gaat om de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Zo hebben zij het recht om in te zien welke gegevens een organisatie van hen heeft en hebben zij het recht die informatie te rectificeren of aan te vullen. Ook hebben zij het recht hun gegevens over te (laten) dragen aan een andere organisatie die soortgelijke gegevens verwerkt.

Meer informatie
Meer informatie over de AVG en hoe SPUN met jouw persoonsgegevens omgaat, vind je in het privacy statement op de website.

Klik hier om naar het privacy statement te gaan.

Medewerkers van URENCO die vragen hebben naar aanleiding van dit artikel,  kunnen die stellen aan:
Eddy Oude Elferink: tel: 0546 545 255, e-mail: eddy.oudeelferink@urenco.com

Medewerkers van ETC Nederland kunnen hun vragen stellen aan:
Jos Mekkelholt: tel: 0546 545 672, e-mail: jos.mekkelholt@nl.enritec.com

Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers kunnen zich wenden tot de medewerkers van de servicedesk van AZL: tel: 088 116 3018, e-mail: spun@azl.eu