Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN) heeft in zijn vergadering van 9 oktober 2018 het voorgenomen besluit genomen om het pensioenfonds te liquideren en alle  opgebouwde pensioenen over te dragen aan Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB).

Het bestuur heeft het voorgenomen besluit voorgelegd voor advies aan het verantwoordingsorgaan. In dit orgaan, waaraan het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, zitten vertegenwoordigers namens de werkgevers, de werknemers en de pensioengerechtigden. Tevens heeft het bestuur de visitatiecommissie, die zorgt voor het interne toezicht, gevraagd om het besluitvormingsproces te beoordelen.

Nadere informatie volgt na half november
Het verantwoordingsorgaan zal medio november zijn advies uitbrengen aan het bestuur. Daarvoor wordt ook het oordeel van de visitatiecommissie verwacht. Zo spoedig mogelijk daarna zullen alle deelnemers nadere informatie ontvangen via een SPUN Info bulletin.  Vervolgens zullen er informatiebijeenkomsten voor de verschillende groepen deelnemers worden georganiseerd waar zij de gelegenheid hebben om vragen te stellen.

Evenwichtige afweging van alle belangen
In de SPUN Info die de deelnemers in juni 2018 hebben ontvangen,  was de verwachting uitgesproken dat er in september voorgenomen besluiten genomen zouden worden over de toekomst van SPUN. Om te komen tot een zo evenwichtig mogelijke afweging van de belangen van alle betrokkenen, heeft het overleg tussen de verschillende partijen iets langer geduurd. Zorgvuldigheid stond daarbij voorop. 

Veilige haven voor pensioenen
In de afgelopen maanden is de eerdere conclusie dat SPUN niet toekomstbestendig is, verder bevestigd. De kosten per deelnemer zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen, mede door afname van het aantal actieve deelnemers. Ook is het door de strengere eisen steeds moeilijker om binnen de eigen gelederen geschikte bestuurders te vinden. Het bestuur is daarom van mening dat de opgebouwde pensioenen het best kunnen worden overgedragen aan een toekomstbestendige uitvoerder met voldoende schaalgrootte. Die uitvoerder dient een veilige haven te bieden voor de pensioenen van de SPUN-deelnemers. 

Keus voor PGB
Het bestuur van SPUN heeft na het bestuderen van verschillende mogelijkheden, steeds in overleg met het verantwoordingsorgaan en de sociale partners, gekozen voor PGB. Dit fonds is in 1953 opgericht door de werkgevers en werknemers in de grafische industrie. Tegenwoordig is PGB een pensioenfonds voor de sociale partners in verschillende bedrijfstakken. Met een belegd vermogen van € 25,5 miljard behoort PGB tot de tien grootste pensioenfondsen van Nederland.

Hopelijk overdracht per 1 april 2019
Het bestuur wacht voor de verdere stappen op het advies van het verantwoordingsorgaan en het oordeel van de visitatiecommissie. Tevens zal De Nederlandsche Bank een evenwichtigheidstoets doen en een bewijs van geen bezwaar dienen af te geven voor de overdracht van de opgebouwde pensioenen aan PGB. Als alles volgens plan verloopt, hoopt SPUN de overdracht per 1 april 2019 te realiseren.

Werkgevers en OR-en overleggen over nieuwe pensioenopbouw
Ondertussen zijn de werkgevers URENCO en ETC Nederland in overleg met de ondernemingsraden over de opbouw van de nieuwe pensioenrechten. Zij zullen daarover in komende tijd nader communiceren naar  hun werknemers.

Aan het einde van het jaar volgt nadere informatie van SPUN. De meest recente informatie is altijd te vinden op de website www.pensioenfondsurenco.nl.