Waarom beleggen?
Zowel jij als je werkgever betalen premie. Wij als SPUN beleggen de jaarlijkse premie-opbrengst. Dat doen we omdat geld dat belegd wordt over het algemeen meer oplevert dan geld op een spaarrekening plaatsen. Beleggen is echter niet zonder risico’s. Beleggingen kunnen in waarde stijgen, maar ook dalen. Dat kan de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar brengen. Het is de kunst om een zodanige beleggingskeuze (beleggingsmix) met elkaar af te spreken, dat de uitkering van de pensioenen blijft gewaarborgd. Binnen SPUN hebben we daarover een aantal beleggingsbeginselen met elkaar afgesproken, die de richting aangeven van het te voeren beleggingsbeleid. Het SPUN bestuur bepaalt hoeveel risico er genomen mag worden en hoeveel rendement het daarmee verwacht te halen. We doen dat op een verantwoorde en solide manier.

Wat zijn onze beleggingsbeginselen?
Hieronder vind je een opsomming van de beginselen die het uitgangspunt vormen van hoe wij beleggen en met risico’s omgaan.

 1. Pensioenbeleggen is langetermijn beleggen voor lange-termijn verplichtingen;
 2. Het nemen van beleggingsrisico’s wordt op de langere termijn beloond;
 3. Voor illiquide (= moeilijker verhandelbare) lange-termijn beleggingen kan een premie worden geïnd;
 4. Er wordt uitsluitend belegd in beleggingen die transparant, begrijpelijk en uitlegbaar zijn;
 5. De risicomanagementfunctie binnen het fonds dient gescheiden te zijn van vermogensbeheer;
 6. Diversificatie over verschillende (sub)beleggingscategorieën verlaagt risico en voegt waarde toe;
 7. Het renterisico is veruit het grootste risico voor het pensioenfonds en heeft daarom de voortdurende en urgente aandacht van het fonds. Dit geldt ook voor het valutarisico;
 8. Rendement en premies variëren door de tijd. Dynamisch beleid over verschillende beleggingscategorieën heen kan daarom toegevoegde waarde bieden;
 9. Markten zijn in de basis efficiënt (dit betekent dat in de prijs van aandelen alle beschikbare publieke informatie en toekomstverwachtingen zijn verwerkt), maar niet op elk moment en in dezelfde mate. Actief beheer kan dan ook selectief waarde toevoegen;
 10. Beleggen voor pensioenfondsen betekent “verantwoord beleggen”, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als bescherming van leefmilieu, adequate sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Hierbij worden door SPUN de Global Compact Principles van de Verenigde Naties als uitgangspunt gehanteerd.

Meer informatie over het beleggingsbeleid van SPUN vind je in hoofdstuk 8 en de bijlagen 7 en 8 van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (Abtn). Klik hier om naar de pagina te gaan waar je de Abtn onder ‘Fondsdocumenten’ kunt downloaden.

Waarin beleggen?
SPUN wil haar deelnemers zo goed mogelijk betrekken bij alle aspecten van het fonds, dus ook de beleggingen. Wij laten graag zien wat we doen. Ieder jaar stellen we daarom een nieuw beleggingsplan op waarin we de eerdere uitgangspunten toetsen aan de behaalde resultaten en indien nodig  de richting van onze beleggingen en de te nemen risico’s bijsturen. De resultaten hiervan vind je in het jaarverslag, op de website en in de nieuwsbrief SPUN Info. Klik hier om naar de pagina te gaan waar je de jaarverslagen kunt downloaden.

Hoe beleggen?
Voor we een keuze maken waarin we gaan beleggen wegen we eerst het verwachte rendement en bijbehorende risico’s zorgvuldig tegen elkaar af. Om het vermogen dat de SPUN onder zijn beheer heeft voor zich te kunnen laten werken, onderscheiden we 3 fasen.

Fase 1: Beleggingsbeleid
Het bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid. Het stelt het toelaatbare beleggingsrisico en na te streven rendement vast. Dat doen het bestuur op basis van informatie en eerder geformuleerde uitgangspunten waaronder de beleggingsbeginselen.

Fase 2: Beleggingsstrategie
Het beleggingsbeleid werken we verder uit tot een beleggingstrategie. Het doel van de strategie is een beleggingsmix samen te stellen die een zo hoog mogelijk rendement oplevert tegenover een geaccepteerd risico.
SPUN belegt op dit moment in een drietal categorieën:

 • Aandelen
 • Obligaties
 • Onroerend goed

Dat doen we in de verhouding: 35% aandelen, 60% obligaties en 5% onroerend goed. Dit noemen we de strategische beleggingsmix.

Daarnaast dekken we een deel van het renterisico af. We doen dit omdat schommelingen in de rentestand een enorme invloed hebben op de verhouding tussen waarde van de beleggingen en de verplichtingen ten opzichte van de dekkingsgraad. Met het beheersen van het renterisico bewaken we onze financiële positie om onze pensioenafspraken te kunnen blijven nakomen. In 2015 heeft SPUN in het kader van de aanpassing van de risicohouding en de extreem lage rentestand besloten de afdekking van het renterisico geleidelijk terug te brengen van 75% naar 25%. Dit zal afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.

Verder monitoren we maandelijks en per kwartaal de risico’s en beleggingsresultaten. Dit doen we om onze strategie, in geval van extreme ontwikkelingen, aan te kunnen passen.

Verantwoord beleggen
We zijn in de eerste plaats als bestuur verantwoordelijk voor een goede financiële uitvoering van de regeling. Maar SPUN is zich terdege bewust van haar maatschappelijke rol en de gevolgen van haar beleggingen in bepaalde bedrijven en/of overheden. In het licht hiervan onthoudt SPUN zich van beleggingstransacties indien:

 • Daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd;
 • Die in onmiddellijk verband staan met een schending van mensenrechten of fundamentele vrijheden.

SPUN heeft besloten bij eventuele toekomstige selecties van vermogensbeheerders het hanteren van een MVO-beleid door deze beheerders als selectiecriterium te evalueren.