De deelnemers zijn positief over hoe SPUN hun informeert over hun pensioen. Alle uitingen van het fonds krijgen een goed rapportcijfer. Dat blijkt uit het deelnemersonderzoek dat SPUN begin dit jaar heeft gehouden. Doorgaan met die inspanningen op het gebied van communicatie is belangrijk , want uit het onderzoek blijkt ook dat veel  deelnemers nog onvoldoende weten over hun pensioen.

In totaal hebben 407 deelnemers meegedaan aan het onderzoek. Dat is 24,4% van het totale aantal deelnemers. Een overgrote meerderheid (399 deelnemers) heeft het onderzoek via internet ingevuld. Het bestuur heeft de resultaten van het onderzoek besproken en deze ook gedeeld met het verantwoordingsorgaan.

Positief over pensioenregeling
De deelnemers zijn positief over de pensioenregeling van URENCO en ETC Nederland. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat de regeling beter is dan die van veel andere werkgevers. De kennis van de pensioenregeling kan een stuk beter. Nog geen kwart van de respondenten geeft aan goed te weten wat de regeling biedt en slechts 20% zegt een goed beeld te hebben van hoeveel pensioen men later gaat krijgen.

Weet jij wat de pensioenregeling je allemaal biedt?

Een meerderheid van 57% van de respondenten zegt niet te weten welke keuzemogelijkheden de pensioenregeling biedt. Voor degenen die het wel weten, voldoen die keuzemogelijkheden aan hun wensen. Slechts 27% van de respondenten zegt goed te weten wanneer zij zelf actie moeten ondernemen voor hun pensioen. Het blijkt dat vooral de jongere deelnemers t/m 50 jaar niet goed op de hoogte zijn van hun pensioen. Zij lezen de informatie vluchtig en het is duidelijk dat het pensioen voor hen nog niet een belangrijke prioriteit is.

Goede waardering voor communicatie
De communicatie van SPUN wordt door de deelnemers positief gewaardeerd. Verschillende respondenten vinden de communicatie van SPUN sterk verbeterd ten opzichte van enkele jaren terug. SPUN voldoet volgens de respondenten ruimschoots aan de algemene eisen die worden gesteld aan pensioencommunicatie. De verschillende uitingen (SPUN Info bulletins, pensioenkrant, website, Pensioenplanner en de informatiebijeenkomsten) krijgen allemaal een rapportcijfer van rond 7,5. Ook de huidige frequentie van de uitingen is volgens de respondenten goed. De bulletins en pensioenkranten worden behoorlijk goed gelezen, zij het dat de jongere deelnemers ze vluchtiger bekijken dan de oudere deelnemers.

Wat doe je met de korte SPUN Info bulletins en de pensioenkrant?


De website dient meer onder de aandacht worden gebracht omdat 32% van de respondenten de site nog nooit heeft bezocht en 20% pas 1 keer. De website bevat wel de informatie die de deelnemers zoeken en het Pensioen 1-2-3 is een goede toevoeging. Ook de Pensioenplanner moet veel meer aandacht krijgen. Van de respondenten had 71% nog nooit ingelogd. Voor wie het wel heeft gedaan, blijkt de planner inzicht te geven in wat men zocht.

Bijeenkomsten voorzien in behoefte
De persoonlijke bijeenkomsten voor actieve deelnemers en voor pensioengerechtigden voorzien duidelijk in een behoefte en de bezoekers vinden dat de juiste onderwerpen aan de orde komen. Een meerderheid van de respondenten begrijpt het huidige UPO al goed. Dat percentage zal verder stijgen omdat de opzet van het UPO vanaf dit jaar eenvoudiger wordt. Verheugend is dat een meerderheid van 60% al eens heeft gekeken op de site mijnpensioenoverzicht.nl. Er is nog wel het nodige aan promotie te doen, want 40% heeft die site nog nooit bezocht. Ondanks dat het deelnemersportaal ‘Mijn pensioencijfers’ nog maar kort operationeel is, gaf 60% aan al te hebben ingelogd of dat binnenkort te gaan doen.

Vraag naar e-mail alert
Hoewel SPUN het liefst zoveel mogelijk digitaal wil communiceren met de deelnemers, kiest de helft van de respondenten voor een combinatie van digitaal en papier. Ook bij de jongere deelnemers is er een voorkeur voor een combinatie van digitaal en papier. Gevraagd naar alternatieve communicatiekanalen springt één er uit. Ruim 63% van de respondenten geeft aan graag een e-mail alert te willen ontvangen als er belangrijke nieuwe informatie op de website staat. Meer dan een derde van de respondenten is tevreden met de huidige mix van uitingen. Een groep van 21% (vooral jongere) deelnemers zou wel iets zien in een app voor de mobiele telefoon. Facebook en Twitter worden niet gezien als serieuze potentiële communicatiekanalen.

Aandacht voor basis onderwerpen
Bij de onderwerpen die volgens de respondenten meer aandacht verdienen, gaat het om basale zaken zoals wanneer men in actie moet komen voor het pensioen, wat de keuzemogelijkheden zijn en wat de regeling precies inhoudt. Deze antwoorden sporen met de eerdere conclusie dat de kennis over deze onderwerpen te wensen overlaat. Jongeren willen ook weten wat zij zelf kunnen doen om een beter pensioen te krijgen.

Deelnemers vinden eigen pensioenfonds belangrijk, maar niet tegen elke prijs
Bijna 68% van de respondenten zegt het belangrijk te vinden dat URENCO en ETC Nederland een eigen pensioenfonds hebben.

Kun je aangeven hoe belangrijk je het vindt dat URENCO en ETC Nederland een eigen pensioenfonds hebben?

Een even grote meerderheid vindt het goed dat er bestuurders van buiten worden gezocht als er binnen de eigen gelederen niet voldoende geschikte kandidaten zijn. De meeste respondenten hebben zelf geen ambitie om een bestuursfunctie uit te oefenen, maar het is verheugend dat 49 respondenten aangeven geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan de pensioenopleiding die SPUN gaat starten. Bijna 56% van de respondenten accepteert een beperkte kostenstijging als gevolg van de goede service van het eigen fonds. Die groep vindt echter wel dat als de kosten maar blijven stijgen er naar goedkopere alternatieven moet worden gekeken. Een groep van bijna 34% vindt dat SPUN moet kiezen voor een andere oplossing als daarmee kosten kunnen worden bespaard. Van de respondenten bouwt 68% het liefst pensioen op met eigen collega’s. Een groep van 20% kiest voor een zo groot mogelijk geheel en slechts 11% zou het liefst individueel pensioen op willen bouwen.

Deelnemers kiezen voor zekerheid
De respondenten zijn wel bereid enig risico te accepteren, maar kiezen toch overwegend voor zekerheid van hun pensioen.

Stel, je moet kiezen uit de volgende drie mogelijkheden, wat is jouw keus?

Als het gaat om hun prioriteiten, staat zekerheid over de hoogte van het pensioen bovenaan, gevolgd door zo veel mogelijk kans op indexatie. Geen of een zo laag mogelijke eigen premiebijdrage is veel minder een prioriteit. Dit geldt ook voor de jongere deelnemers. De hang naar zekerheid blijkt ook uit het feit dat bijna 77% van de respondenten in het beleggingsbeleid liever wat minder risico neemt om de kans op een korting zo veel mogelijk te beperken. Een groep van 23% zou wel wat meer risico willen nemen om de kans op indexatie te verhogen. Het is overduidelijk dat de deelnemers (bijna 78% van de respondenten) het beleggingsbeleid willen overlaten aan het pensioenfonds. Ruim 20% zou wel enige invloed willen hebben. Slechts 2% zou zelf beleggingsbeslissingen willen nemen. Maatschappelijk verantwoord beleggen vindt een behoorlijk grote groep (bijna 46%) belangrijk, maar als dat zou leiden tot een lager pensioenresultaat dan heeft dat de steun van nog maar bijna 30%. Voor 70% van de respondenten staat het pensioenresultaat bovenaan.

Bestuur gaat met resultaten aan de slag
Het bestuur heeft het rapport met de onderzoeksresultaten besproken en gaat aan de slag met de aanbevelingen. Zo zal SPUN in de communicatie structureel aandacht blijven besteden aan hoofdzaken als wat de pensioenregeling biedt, welke keuzemogelijkheden er zijn en wanneer deelnemers zelf in actie moeten komen voor hun pensioen. Daarbij gaat het fonds meer gebruik maken van beeldende elementen zoals infographics, die ook door de vluchtige lezers makkelijk worden opgepikt. SPUN houdt vast aan de huidige mix van digitale, papieren en persoonlijke communicatie. SPUN bekijkt de mogelijkheid om e-mail alerts te versturen als er belangrijke nieuwe informatie op de website staat. In alle uitingen en correspondentie zal SPUN de deelnemers stimuleren de SPUN website, het deelnemersportaal ‘Mijn Pensioencijfers’, de Pensioenplanner en de site www.mijnpensioenoverzicht.nl te bezoeken.

Het bestuur gaat contact opgenomen met de 49 respondenten die hebben aangegeven interesse te hebben in de pensioenopleiding die SPUN wil starten.

De stuurgroep die zich buigt over de toekomstverkenning van het fonds neemt in haar overwegingen de uitkomsten mee van de vragen over het eigen fonds, het bestuur, de kosten en de risicobereidheid. De beleggingsadviescommissie zal zich buigen over wat deelnemers hebben gezegd over het beleggingsbeleid.

Als je het volledige onderzoeksrapport met alle resultaten wilt bekijken, klik hier.

Hans Lubbers wint weekend weg

Om deelname aan het onderzoek te stimuleren, had het bestuur van SPUN een prijs uitgeloofd onder de inzenders. Door loting uit de 407 inzenders werd Hans Lubbers van URENCO RCC de winnaar. Hij krijgt een weekend weg voor 2 personen. Hans (links op de foto) kreeg de prijs overhandigd door SPUN bestuurslid Gerard Broekman.